Finantari

OBTINERE FINANTARI

consultant fonduri europene bucuresti

Fonduri alocate prin PNDR 2020 pentru sesiunile active ( Lista apeluri)

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale acordă sprijin financiar pentru asigurarea culturilor, animalelor și plantelor de către fermierii activi etc.

Apeluri de proiecte POR 2014 - 2020

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia are rol de Organism Intermediar pentru implementarea Programului Operational Regional 2014-2020 in Regiunea Sud Muntenia.

Pentru ca permit:

 • perfectionarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman autohton
 • cresterea competitivitatii pe termen lung a economiei romanesti, prin:
  • achizitionarea de echipamente si tehnologii noi, moderne pentru activitatea de productie, prestare servicii si constructii
  • achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software);
  • construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii
  • sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice
  • valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi
  • investitii pentru infrastructura de cercetare dezvoltare
  • acordarea sprijinului pentru implementarea standardelor internationale
  • imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii 
 • dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de baza, prin:
  • infiintarea de drumuri noi, extinderea si îmbunatatirea retelei de drumuri de interes local
  • înfiintarea, extinderea si îmbunatatirea retelei publice de apa/ apa uzata
  • imbunatatirea infrastructurii aferenta serviciilor sociale etc.

Beneficiarii de granturi pot fi firme publice sau private (mari, mijloci sau mici), administratiile publice locale, organizatii nonguvernamentale etc. in functie de specificul fiecarui apel de cereri de proiecte si de programul operational in care se incadreaza respectivul apel.

Pasul 1:    Definirea proiectului si a obiectivelor acestuia

Pasul 2:    Identificarea surselor de finantare

Pasul 3:   Verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate ale solicitantului si proiectului in raport cu conditiile de finantare mentionate in Ghidul solicitantului

Pasul 4:    Elaborarea studiului de fezabilitate, planului de afaceri si cererii de finantare

Pasul 5: Depunerea dosarului de finantare, Organismului Intermediar/ Autoritatii de Management

Pasul 6:   Analiza cererii de finantare, de catre Autoritatea de Management, respectiv:

 • verificarea conformitatii administrative si a eligiblitatii proiectului (ex: eligibilitatea solicitantului si eligibilitatea cheltuielilor, dupa cum au fost mentionate în Ghidul solicitantului). Cererile care nu sunt conforme se resping.
 • evaluarea tehnica, financiara si economica a proiectului
 • selectarea/ respingerea proiectului

Pasul 7:   aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare.

Pasul 1: Intrunirea echipei de proiect, analiza proiectului, analiza activitatilor care trebuie parcurse in perioada de implementare, analiza bugetului proiectului si alocarea sarcinilor, astfel incat sa se poata realiza obiectivele si indicatorii proiectului, in limita bugetului alocat si a perioadei de timp planificate initial;

Pasul 2: Realizarea fiecarei activitati prevazute in cererea de finantare:

ex:

 • realizarea achizitiilor in conformitate cu legislatia nationala/ europeana si regulile programului de finantare
 • desfasurarea activitatii de management al proiectului:
  • transmiterea cererii de prefinantare al proiectului (avans)
  • transmiterea notificarilor catre Autoritatea de Management (ex: modificarea echipei de implementare a proiectului, modificarea bugetului neeligibil al proiectului)
  • transmiterea actelor aditionale catre Autoritatea de Management, in vederea modificarii anumitor aspecte cu impact major asupra proiectului (ex: prelungirea termenului de implementare al proiectului)
  • transmiterea cererilor de rambursare ale

Acestea contin toate documentele aferente achizitiilor de servicii, bunuri si lucrari (ex: documentatie de atribuire, oferte, contracte), documente justificative (facturi, ordine de plata avizate de banca), documente contabile, raport de audit

 • intocmirea documentelor proiectului (dosare de achizitie, dosare de plati, rapoarte de progres etc.)

 

Pasul 3: Rambursarea cheltuielilor eligibile efectuate de beneficiar, in procentul stabilit initial in Ghidul solicitantului (ex: 85%)

Acest procent se mentioneaza in Ghidul solicitantului si depinde de tipul beneficiarului (autoritate publica, microintreprindere, intreprindere mica, intreprindere mare), putand reprezenta chiar 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului.

 

Pasul 4: Finalizarea implementarii proiectului

 

Pasul 5: Monitorizarea activitatii beneficiarului, timp 3 – 5 ani, in vederea verificarii respectarii indicatorilor/ rezultatelor mentionate initial in cererea de finantare.

UNIUNEA EUROPEANA actioneaza prin:

I. TREI INSTRUMENTE FINANCIARE respectiv:

A. FONDURI STRUCTURALE
a. Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR)
b. Fondul Social European (FSE)

B. FONDUL DE COEZIUNE (FC)

II. DOUA ACTIUNI COMPLEMENTARE, respectiv:
A. Fondul European pentru Agricultura si Dezvolare Rurala (FEADR)
B. Fondul European pentru Pescuit (FEP)

Fondurile structurale finanteaza programe de dezvoltare regionala multianuale.

Fondul de coeziune nu cofinanteaza programe, ci furnizeaza finantare directa pentru proiecte individuale in domeniul infrastructurii de transport, energiei si mediului.

Fondul European pentru Agricultura si dezvoltare Rurala (FEADR) este destinat imbunatatirii eficientei structurilor de productie, procesare si marketing al produselor agricole si forestiere si dezvoltarii potentialului local in zonele rurale.

Fondul European pentru pescuit (FEP) este actiunea financiara care sprijina masuri pentru cresterea competitivitatii sectorului piscicol.

 •  Fondurile sunt alocate statelor membre potrivit politicilor Uniunii Europene.
 •  Alocarile proiectate pentru fiecare Fond corespund prioritatilor nationale elaborate pe baza prevederilor Planului National de Dezvoltare.
 •  Implementarea strategiilor se realizeaza prin Programe.